עזרה
מסמכים וכללים

תנאי שימוש

Autoboom.co.il (להלן "הארגון") מזמין את משתמש האינטרנט (להלן - "המשתמש") - להשתמש בשירותיהם בתנאים המפורטים בהסכם משתמש זה (להלן - "הסכם המשתמש", "PS"). הסכם המשתמש יחד עם מדיניות הפרטיות של החברה (להלן ביחד המכונה "ההסכם") מייצגים את כל טווח ההסכמים בין החברה למשתמש שירותי החברה.

ההסכם נכנס לתוקף מרגע שהמשתמש מביע הסכמה לתנאיו באופן הקבוע בסעיף 2.3 להסכם.

1. הגדרות

1.1. מערכת Autoboom.co.il (להלן - "מערכת") - מגוון רחב של שירותים הממוקמים ברשת המידע והתקשורת "אינטרנט" (להלן "אינטרנט") בכתובת: autoboom.co.il.

1.2. משתמש - אדם שקיבל את תנאי הסכם זה, רשום במערכת באופן שנקבע ומשתמש במערכת.המשתמש מצהיר כי הוא בעל מסוגלות משפטית. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין מכשולים משפטיים או אחרים לפעילותו עם החברה.

1.3. הודעה אלקטרונית:

  • א) מידע המועבר או מתקבל על ידי המשתמש מהארגון דרך האינטרנט (הודעות אלקטרוניות שהתקבלו בדואר אלקטרוני מהארגון, הודעות שנשלחות למשתמש דרך המערכת וכו');
  • ב) מידע שהועבר או התקבל על ידי הארגון מהמשתמש דרך האינטרנט (דוא"ל שהתקבל בדואר אלקטרוני מהמשתמש, הערות, מסמכים, מכתבים שנשלחו מהמשתמש לארגון וכו' (להלן "מידע שהתקבל").

1.4. שירותים - כל מגוון השירותים אותם מספק הארגון למשתמש באמצעות המערכת, אפליקציית הנייד של המערכת, המאפשרים למשתמשים להחליף הודעות אלקטרוניות, לפרסם ולאחסן סוגים שונים של מידע וחומרים (תוכן משתמש), תוכן להתאמה אישית וכו', להשתמש בכל שירותי המערכת הזמינים למשתמש. הסכם זה מכיל את כל השירותים הקיימים כיום במערכת (שירותים), כמו גם כל פיתוח ו/או תוספת של שירותים חדשים, כפופים להסכם זה.

2. נושא ההסכם

2.1. נושא הסכם זה הוא העברת זכויות לא בלעדיות לשימוש במערכת למשתמש בתנאי רישיון פשוט (לא בלעדי), במסגרת הסכם זה, הצהרת מדיניות הפרטיות (https://autoboom.co.il/help/documents/statement-on-the-privacy-policy) על ידי מתן גישה למערכת, אשר בבעלות הארגון.

2.2. הסכם זה מגדיר את התחייבויות הצדדים, לרבות הכללים הכלליים לשימוש במערכת ושירותי הארגון.

2.3. על ידי תחילת השימוש במערכת (הפונקציות האישיות שלה) או בשירותים, או בסיום נוהל הרישום, נחשב שהמשתמש קיבל את תנאי ההסכם במלואם, ללא כל הסתייגות או יוצאים מן הכלל. אם המשתמש לא מסכים עם אחת מהוראות/הנחיות ההסכם, המשתמש אינו רשאי להשתמש במערכת/בשירותי הארגון. אם הארגון ביצע שינויים בהסכם בהתאם לסעיף 2.4 להסכם, והמשתמש אינו מסכים איתם, עליו להפסיק להשתמש במערכת/ בשירותי הארגון.

2.4. ההסכם יכול להשתנות על ידי הארגון ללא הודעה מוקדמת, הגרסה החדשה של ההסכם נכנסת לתוקף מרגע פרסומה באינטרנט בכתובת שצוינה בפסקה זו, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הגרסה החדשה של ההסכם. הגרסה הנוכחית של ה- PS נמצאת תמיד באינטרנט בדף בכתובת: תנאי שימוש.

3. רישום של משתמשים. חשבון משתמש.

3.1. כדי להתחיל להשתמש במערכת, על המשתמש להשלים את הליך הרישום על ידי הקצאת שם ייחודי לחשבון המשתמש (שם משתמש/כניסה) וסיסמא. עם השלמת הליך הרישום, המשתמש הופך לבעלים של חשבון ייחודי. לארגון הזכות לאסור על שימוש ב"שם משתמש" מסוים, וכן לקבוע דרישות להתחברות וסיסמא (אורך, תווים מותרים וכו').

3.2. כדי להירשם במערכת, המשתמש מתחייב לספק מידע מדויק ומלא אודות עצמו בנושאים המוצעים בטופס ההרשמה, ולשמור על מידע זה מעודכן. אם המשתמש מספק מידע שגוי או לארגון יש סיבה להאמין כי המידע שנמסר על ידי המשתמש אינו שלם או שאינו מהימן, לארגון יש את הזכות, לפי שיקול דעתו, לחסום או למחוק את חשבון המשתמש ולסרב למשתמש להשתמש במערכת (או בפונקציות האישיות שלו).

3.3. במידת הצורך, כדי לאשר את ההרשמה, המשתמש מספק את מספר הטלפון הנייד שלו, אליו שולח הארגון הודעת טקסט קצרה (SMS) הכוללת קוד אימות שהמשתמש יצטרך לאשר כדי להשלים את הליך הרישום. מספר הטלפון הנייד שצוין ו(או) כתובת הדוא"ל של המשתמש משמש את הארגון כדי לשחזר את סיסמת המשתמש במקרה שהמשתמש איבד/שכח את הסיסמה.

3.4. הארגון שומר לעצמו את הזכות בכל עת לדרוש מהמשתמש אישור לנתונים שצוינו בהליך ההרשמה ולבקש, בעניין זה, מסמכים תומכים (בפרט, מסמכי זהות), אי הצגת מסמכים אלו, ועל פי שיקול דעתו של הארגון, יכולים להיחשב למתן מידע לא מדויק וכוללים את ההשלכות האמורות בסעיף 3.2 להסכם. אם נתוני המשתמש המצוינים במסמכים המסופקים על ידו אינם תואמים את הנתונים שצוינו במהלך ההרשמה, כמו גם במקרה בו הנתונים שצוינו במהלך ההרשמה אינם מאפשרים זיהוי המשתמש, לארגון יש את הזכות לשלול מהמשתמש גישה לחשבון אישי ולשימוש במערכת.

3.5. המידע שפורסם על ידי המשתמש במערכת נחשב לזמין לציבור, אלא אם הגישה אליו מוגבלת על ידי חוקי ישראל, ואינה תוצאה של פעילות אינטלקטואלית מצד שלישי. המידע האישי של המשתמש הכלול בחשבון המשתמש מאוחסן ומעובד על ידי הארגון בהתאם לתנאי הצהרת מדיניות הפרטיות (https://autoboom.co.il/help/documents/statement-on-the-privacy-policy).

3.6. המשתמש אחראי באופן בלעדי לאבטחה (עמידות לניחוש) של הסיסמה שנבחרה על ידיו, וגם מבטיח באופן עצמאי את סודיות הסיסמה שלו. המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל הפעולות (כמו גם לתוצאותיהן) בתוך המערכת או באמצעותן תחת חשבון המשתמש, כולל מקרים של העברת נתונים מרצון של המשתמש בכדי לגשת לחשבון המשתמש לצד שלישי בכל תנאי (כולל במסגרת חוזים או הסכמים). במקרה זה, כל הפעולות בתוך המערכת או באמצעותן תחת החשבון המשתמש נחשבות לביצוע על ידי המשתמש עצמו, למעט מקרים בהם המשתמש, באופן הקבוע בסעיף 3.7, הודיע לארגון על גישה בלתי מורשית לשירותי הארגון באמצעות חשבון המשתמש ו/או כל הפרה (חשד להפרה) של סודיות סיסמתו.

3.7. המשתמש מחויב להודיע מידית לארגון על כל מקרה של גישה לא מורשית (שלא אושרה על ידי המשתמש) למערכת באמצעות חשבון המשתמש ו/או על כל הפרה (חשד להפרה) של סודיות סיסמתו. מסיבות אבטחה, המשתמש מחויב לבצע באופן עצמאי כיבוי בטוח בחשבונו (כפתור "יציאה") בסיום פעילות העבודה עם המערכת. הארגון אינו אחראי לאובדן או נזק אפשרי לנתונים, כמו גם לתוצאות אחרות מכל סוג שהוא שעלול להתרחש עקב הפרה על ידי המשתמש של הוראות בחלק זה של הסכם.

3.8. השימוש של המשתמש בחשבון שלו. למשתמש אין זכות לשכפל, למחזר ולהעתיק, למכור, וכן להשתמש לכל מטרה מסחרית בכל חלקי המערכת (כולל תוכן העומד לרשות המשתמש באמצעות שירות כלשהו במערכת), או גישה אליהם, אלא אם כן המשתמש קיבל אישור כזה מהארגון, או כאשר הוא מסופק במפורש על ידי הסכם המשתמש של שירות כלשהו במערכת.

3.9. סיום ההרשמה. לארגון הזכות לחסום או למחוק את חשבון המשתמש, כמו גם לשלול גישה באמצעות חשבון כלשהו לשירותים מסוימים של הארגון, ולהסיר כל תוכן מבלי להסביר את הסיבות, כולל אם המשתמש מפר את תנאי ההסכם או את התנאים של הסכמים אחרים המפורטים בסעיף .2.1 להסכם, כמו גם במקרה של אי שימוש בשירות הרלוונטי של המערכת, בפרט:

3.9.1. אי שימוש על ידי המשתמש בשירותי המערכת (שירות) של הארגון במשך יותר מ 12 חודשים.

3.10. הסרת חשבון המשתמש.

3.10.1. למשתמש הזכות בכל עת ליצור קשר עם הארגון בבקשה למחוק את חשבונו בכל השירותים במערכת או להפסיק את הפעילות בחלק מהם.

3.10.2. מחיקת החשבון על ידי הארגון מתבצעת תוך חודש קלנדרי (1) אחד מרגע קבלת הארגון את הבקשה המתאימה מהמשתמש.

3.10.3. החשבון נמחק לצמיתות. כל התוכן המפורסם באמצעותו יוסר, וההתחברות תהיה זמינה לשימוש על ידי משתמשים אחרים. מרגע זה אי אפשר להחזיר את החשבון, כל מידע הקשור אליו, כמו גם גישה לשירותי המערכת באמצעות חשבון זה.

3.10.4. ניתן בפסקאות .3.10.1 - 3.10.3 להסכם (למעט זמינות ההתחברות לשימוש על ידי משתמשים אחרים), הנוהל חל גם על איסור הגישה באמצעות חשבון אחר לשירותים מסוימים.

4. זכויות וחובות הצדדים.

4.1. לארגון הזכות:

4.1.1. לקבוע מגבלות על השימוש בשירותים עבור כל המשתמשים, או עבור קטגוריות מסוימות של משתמשים (תלוי במיקום המשתמש, בשפה בה ניתן השירות וכו'), כולל: נוכחות / היעדר פונקציות מסוימות של השירות, המספר המרבי של הודעות, שיכולות להישלח או להתקבל על ידי משתמש רשום אחד, הגודל המרבי של ההודעה או שטח האחסון, המספר המרבי של השיחות לשירות למשך פרק זמן מוגדר, תקופת אחסון המרבית של התוכן, פרמטרים מיוחדים של תוכן להורדה וכו'. הארגון יכול לאסור גישה אוטומטית לשירותיו, כמו גם להפסיק לקבל כל מידע שנוצר באופן אוטומטי (למשל, דואר זבל בדואר);

4.1.2. לסרב לספק שירותים, לסגור את חשבון המשתמש אם המשתמש אינו ממלא את התחייבויותיו לשלם עבור השירותים;

4.1.3. לפרסם קישורים לאתרים ומשאבים אחרים במערכת או בהודעות אלקטרוניות;

4.1.4. לשלוח הודעות מידע למשתמשים שלה, כולל הודעות טקסט קצרות דרך רשתות טלפון ניידות;

4.1.5. לחייב משתמשים עבור אספקת השירותים להם;

4.1.6. להשתמש בחופשיות בכל רעיונות, מושגים, ידע וכו', הכלול בכל דוא"ל שנשלח על ידי המשתמש לארגון, לכל מטרה, לרבות, אך לא רק לפיתוח המערכת, ייצור, הפצת מוצרים בשוק, ללא הודעה מוקדמת למשתמש, ללא פיצוי למשתמש, וכן ללא התחייבויות אחרות כלפי המשתמש בגין המידע שהתקבל.

4.2. למשתמש הזכות:

4.2.1. קישור למערכת, אלא אם כן הקישור מייצג את הארגון או את מוצריה ושירותיו באופן כוזב, מטעה, משפיל או מעליב. למשתמש אין זכות להשתמש בקישור בסימני המסחר או תמונות גרפיות אחרות השייכות לארגון.

4.3. המשתמש אינו רשאי ל:

4.3.1. להעביר את הזכות להשתמש בשירותים בתשלום לצד שלישי.

4.3.2. להשתמש בכלי אחזור מידע, רובוטים או אמצעים אחרים כדי לאסוף ולאחזר נתונים מהמערכת.

4.3.3. השתמש בסימנים מסחריים, סמלי לוגו או תמונות גרפיות אחרות השייכות לארגון ללא אישור מראש בכתב של הארגון. לארגון הזכות לסרב שימוש בסימני מסחר, סמלי לוגו או תמונות גרפיות אחרות השייכות לארגון, מבלי להסביר את הסיבות לכך.

4.3.4. להפיץ מידע הכלול בהודעות אלקטרוניות של הארגון הנוגע לפעולות, תוכנות, קונים, שיטות עסקיות, כספים, מידע מסחרי אחר, לצד שלישי במהלך תקופת הסכם זה, וכן תוך 5 שנים ממועד סיום ההסכם.

4.3.5. לפרק את המערכת לקודים המרכיבים אותה, או לשנות או לנסות להשיג גישה לתוכנה, לקוד המשויך או לכל חלק במערכת באופן אחר;

4.3.6. להעלות, לשלוח, להעביר או לפרסם בכל דרך אחרת תוכן ו/או להפיץ תוכן בלתי חוקי, זדוני, משמיץ, מעליב, פוגע במוסר, להציג תוכן (או שהוא תעמולה) של אלימות ואכזריות, שמפר את זכויות הקניין הרוחני, מקדם שנאה ו/או אפליה על רקע גזעי, אתניים, מגדריים, דתיים, חברתיים, מכילים עלבונות לאדם או ארגון כלשהו, מכיל אלמנטים (או תעמולה) של פורנוגרפיה, פגיעה/עלבון בילדים וקטינים, המייצג פרסום/קידום (או תעמולה) של שירותי מין (כולל גם בסוואה לסוג אחר של שירותים), תוכן המסביר את תהליך הייצור ודרכי שימוש בחומרים נרקוטיים או בחומרים הדומים להם, חומר נפץ או כלי נשק אחר;

4.3.7. להפר את זכויותיהם של צד שלישי, לרבות קטינים ו/או לפגוע בהם בכל צורה שהיא;

4.3.8. להתחזות לאדם אחר או נציג של ארגון ו/או קהילה אשר איננה בעלת מספיק זכויות לעשות זאת בעצמה, לרבות לעובדי הארגון, למנחים בפורומים, לבעלי האתר, וכן להשתמש בכל צורות ושיטות אחרות לייצוג בלתי חוקי של אנשים אחרים ברשת, כמו גם להטעות משתמשים או הארגון לגבי המאפיינים והתכונות של נושאים או אובייקטים כלשהם;

4.3.9. להעלות, לשלוח, להעביר או לכל דרך אחרת לפרסם ו/או להפיץ תוכן, בהיעדר זכויות יוצרים לפעולות מסוג זה על פי החוק או מערכת יחסים חוזית כלשהי;

4.3.10. להעלות, לשלוח, לשדר או לפרסם בכל דרך אחרת או לפרסם מידע פרסומי אסור, ספאם (כולל חיפוש), רשימות של כתובות דוא"ל של אנשים אחרים, תוכנות פירמידה, שיווק רב-רשתי (רשת) (MLM), מערכות אינטרנט ודואר אלקטרוני למטרת רווח, "מכתבי אושר", כמו גם שימוש בשירותי הארגון בכדי להשתתף באירועים אלה, או להשתמש בשירותי הארגון, אך ורק כדי להפנות משתמשים לדפים בתחומים אלו ואחרים;

4.3.11. להעלות, לשלוח, לשדר או בכל דרך אחרת לפרסם ו/או להפיץ כל חומר המכיל וירוסים או קודי מחשב אחרים, קבצים או תוכנות אחרות שנועדו לשבש, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל מחשב או ציוד טלקומוניקציה או תוכנות, או לאפשר גישה בלתי מורשית, כמו גם מספרים סידוריים למוצרים מסחריים ותוכניות להפעלת תוכנה או ייצור, כניסות, סיסמאות ואמצעים אחרים להשגת גישה לא מורשית למשאבי אינטרנט, כמו גם פרסום קישורים למידע לעיל;

4.3.12. לאסוף ולאחסן נתונים אישיים של אנשים אחרים שאינם מורשים;

4.3.13. לשבש את פעולתם הרגילה של אתרי ושירותי הארגון;

4.3.14. פרסם קישורים למשאבי רשת שתוכנם מנוגד לחקיקה הבינלאומית הקיימת;

4.3.15. להקל על פעולות שמטרתן להפר את המגבלות והאיסורים שהוטלו על ידי ההסכם;

4.3.16. דרכים אחרות המפרות את נורמות החוק, כולל נורמות המשפט הבינלאומי

4.4. המשתמש מחויב:

4.4.1. במקרה של רישום במערכת מטעם גורם משפטי, יש לספק לארגון עותק של תעודת רישום המדינה של הישות המשפטית המוסמכת על ידי הגוף המנהלי של המשתמש.

5. עלות שירותים

5.1. התשלום עבור השירותים מתבצע במסגרת התעריפים המפורסמים באתר.

5.2. כל המיסים, עמלות ותשלומי חובה אחרים הקשורים למכירה ו(או) שימוש בשירותים מחויבים על ידי המשתמש והם כלולים בחשבון הכללי עבור השירותים המסופקים על ידי הארגון למשתמש במערכת.

5.3. המשתמש משלם עבור השירותים שניתנו בפועל בסכום המבוסס על המאפיינים הכמותיים של השירותים הניתנים.

5.4. המאפיינים הכמותיים של השירותים הניתנים נקבעים על סמך הנתונים הסטטיסטיים של הארגון, אותם מספק הארגון למשתמש. יחד עם זאת הצדדים מאשרים כי לצורך ההסכם, הנתונים הסטטיסטיים של הארגון מספיקים כדי לאשר את עובדתם, איכותם ונפח השירותים הניתנים. נתונים כאלה נמסרים פעם אחת במהלך תקופת הדיווח על בסיס הודעה נאותה של הארגון על מסירת נתונים (להלן הבקשה) תוך 5 ימי עבודה לאחר קבלת הארגון את הבקשה, אך לא לפני החמישי לחודש שלאחר תקופת הדיווח.

6. תוכן המשתמש

6.1. המשתמש אחראי באופן בלעדי על התוכן שפורסם על ידי המשתמש בדרישות החקיקה הנוכחית, לרבות אחריות להפסדים שנגרמו לארגון כתוצאה מהבאתו ואחריות על הפצת התוכן שפורסם על ידי המשתמש בניגוד לדרישות החקיקה הנוכחית, כמו גם אחריות לצד שלישי במקרים בהם הפרסום המשתמש של התוכן זה או אחר הפוגע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של הצד השלישי, לרבות זכויות קניין אישיות של מחברים, זכויות אינטלקטואליות אחרות של צד שלישי ו/או פוגע בתועלות הבלתי מוחשיות השייכות להן.

6.2. המשתמש מאשר ומסכים כי הארגון אינו מחויב להציג כל סוג של תוכן שפורסם ו/או מופץ על ידי המשתמש דרך המערכת, וכן כי לארגון יש את הזכות (אך לא החובה), לפי שיקול דעתה, לסרב למשתמש לפרסם ו/או להפיץ אותו תוכן או הסר כל תוכן הזמין דרך המערכת. המשתמש מבין ומסכים שעליו להעריך באופן עצמאי את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתוכן, כולל הערכת אמינות, שלמות או שימוש בתוכן זה.

6.3. המשתמש מבין ומסכים כי הטכנולוגיה של השירותים עשויה לדרוש העתקה ועיבוד (העתקה) של תוכן המשתמש במערכת, כמו גם עיבודו על ידי הארגון על מנת לעמוד בדרישות הטכניות של שירות מסוים.

6.4. המשתמש אחראי באופן אישי לדיוק והאמינות של התוכן המפורסם על ידו. המשתמש אחראי לכל טענות או טענות הקשורות לדיוק ולתוקף המידע המסופק על ידי המשתמש באמצעות המערכת.

6.5. מרגע הכניסה לחשבונו, המשתמש אחראי לאבטחת הנתונים שהוזנו, כמו גם הכניסה והסיסמה.

6.6. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות חשבונו, כולל כניסה וסיסמא, כמו גם על הגבלת הגישה למחשב האישי שלו. המשתמש אחראי לכל פעולה שמתרחשת בחשבון אישי תחת סיסמא אישית.

6.7. המשתמש אחראי באופן בלעדי לצד שלישי על מעשיו הקשורים לשימוש במערכת, לרבות אם פעולות כאלה גורמות לפגיעה בזכויותיהם ובאינטרסים הלגיטימיים של הצד השלישי, כמו גם לעמידה בחוק בעת השימוש במערכת.

6.8. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות חשבון המשתמש, כולל הכניסה והסיסמה של המשתמש, כמו גם על הגבלת הגישה למחשב המשתמש.

6.9. המשתמש אחראי לכל פעולה שמתרחשת בחשבון המשתמש תחת סיסמת המשתמש.

6.10. המשתמש הוא האחראי הבלעדי באם לספק גישה למערכת לצד שלישי, כולל ספקי אינטרנט.

7. זכויות בלעדיות לתוכן השירותים ותוכן. אתרי צד ג' ותוכן

7.1. כל האובייקטים הזמינים באמצעות שירותי הארגון, כולל אלמנטים עיצוביים, טקסט, גרפיקה, איורים, וידאו, תוכנות מחשב, מאגרי מידע, מוזיקה, צלילים ופריטים אחרים (להלן תוכן השירותים), וכן כל תוכן שפורסם. בשירותי הארגון, הם אובייקטים של זכויות בלעדיות של הארגון, משתמשים ובעלי זכויות יוצרים אחרים.

7.2. השימוש בתוכן, כמו גם בכל מרכיב אחר של שירותים, אפשרי רק בפונקציונליות שמציע שירות זה או אחר. אין להשתמש באלמנטים מתכני המערכת, כמו גם בתוכן המפורסם בשירותי הארגון, בשום דרך אחרת ללא אישור מראש של בעל זכויות היוצרים. כוונת השימוש כוללת: שכפול, העתקה, עיבוד, הפצה, תצוגה וכו'. החריגים הם מקרים המוגדרים ישירות בחוקי ישראל או בתנאי השימוש בשירות זה או אחר של הארגון.

7.3. השימוש על ידי המשתמש באלמנטים מתכני השירותים, כמו גם כל תוכן לשימוש אישי שאינו מסחרי, מותר בתנאי שכל הסימנים להגנה על זכויות יוצרים, סימני מסחר, הודעות אחרות על מחברו נשמרים ללא שינוי, שם (או שם בדוי) של המחבר / שמו של בעל זכויות היוצרים, שמירה על האובייקט ללא כל שינוי. החריגים הם מקרים המוגדרים ישירות בחוקי ישראל או בהסכמי המשתמש מול שירות מסוים של הארגון.

7.4. שירותי הארגון עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט (אתרים של צד שלישי). תוכני אתרי הצד השלישי לא נבדקים על ידי הארגון באם הם עומדים בדרישות מסוימות (אמינות, שלמות, חוקיות וכו'). הארגון אינו אחראי לכל מידע, חומרים המפורסמים באתרי צד ג' אליהם מקבל המשתמש גישה באמצעות השירותים, לרבות לכל דעה או הצהרה המובעת באתרי צד ג', פרסום וכו', וכן לגבי הזמינות של אתרים או תוכן כזה והשלכות השימוש בהם על ידי המשתמש.

7.5. קישור (בכל צורה שהיא) לכל אתר, מוצר, שירות, כל מידע בעל אופי מסחרי או לא מסחרי המפורסם באתר אינו מהווה אישור או המלצה של מוצרים (שירותים, פעילויות) אלה על ידי הארגון, אלא אם כן מצוין במפורש במשאבי הארגון.

8. פרסום בשירותי הארגון

8.1. הארגון אחראי לפרסום המפורסם בשירותי הארגון, בגבולות שנקבעו בחוקי ישראל.

9. הגבלת האחריות

9.1. המשתמש משתמש בשירותי הארגון "כפי שהוא" על אחריותו בלבד. הארגון אינו לוקח אחריות כלשהי, לרבות על עמידה בשירותים ביעדי המשתמש.

9.2. הארגון אינו מתחייב כי: השירותים עומדים/יעמדו בדרישות המשתמש; יינתנו שירותים ברציפות, במהירות, באמינות וללא טעויות; התוצאות שניתן להשיג באמצעות השירותים יהיו מדויקות ואמינות וניתן להשתמש בהן לכל מטרה או בכל יכולת שהיא (לדוגמה, לקבוע ו/או לאשר עובדות כלשהן); האיכות של כל מוצר, שירות, מידע וכו', המתקבל באמצעות השירותים תעמוד בציפיות המשתמש.

9.3. כל מידע ו/או חומרים (כולל תוכנות להורדה, מיילים, כל הוראות ומדריכים לפעולה וכו') שהמשתמש זוכה לגישה לשימוש בהם בשירותי הארגון, המשתמש יכול להשתמש בו על אחריותו בלבד והוא האחראי הבלעדי לתוצאות האפשריות של השימוש במידע ו/או בחומרים שצוינו, לרבות לנזק שעלול לגרום למחשב המשתמש או לצד שלישי, לאובדן נתונים או לכל נזק אחר.

9.4. הארגון אינו אחראי לכל סוג של הפסדים, לרבות איבוד רווחים, שהתרחשו כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי הארגון או בחלקים/פונקציות הבודדות של השירותים.

9.5. הארגון אינו מתחייב לדיוק ולאמינות של מידע כלשהו המסופק על ידי אנשים המפרסמים תוכן בשירותי הארגון, והמשתמש מסכים לשחרר את הארגון מאחריות בגין טענות אלה.

9.6. הארגון אינו אחראי לאי מילוי או הפרה חלקיים או שלמים של תנאי הסכם זה, אם אי קיום או הפרה כאמור היו תוצאה של התרחשות של נסיבות כוח עליון (כוח עליון). נסיבות כוח עליון כוללות: רעידת אדמה, שיטפון, שריפה, מגיפה, כל אסון טבע אחר, מעשים ופעולות אחרות של גופי מדינה, פעולות מלחמה וצבא, פריצה בלתי מורשית למידע אלקטרוני ותוכנה, כמו גם תקלה או הכשלת פעילות של ציוד טכנולוגי, רשתות תקשורת ו(או) אספקת חשמל למתקני הארגון וכן הלאה, אשר לא נוצרו באשמת הארגון.

9.7. הארגון, מייסדיו, עובדיו בשום פנים ואופן לא יהיו אחראים כלפי המשתמש בגין הפסדים, הפרעות בפעילות עסקית, אובדן נתונים או מידע מכל סוג, בגין תביעות או הוצאות, הפסדים ישירים או עקיפים, עונשים, וכן בגין ריבוד רווחים והכנסה הנגרמת על ידי השימוש ו/או הקשורים לשימוש במערכת, כמו גם על הפסדים שנגרמו כתוצאה מטעויות אפשריות ושגיאות דפוס במערכת, גם אם הארגון התוודע לאפשרות של הפסדים, תביעות או הוצאות כאמור, כמו גם עבור כל צד שלישי. המגבלות וההכללות האמורות חלות במידה המותרת על פי החוק הבינלאומי.

9.8. בכל הנסיבות, אחריותו של הארגון מוגבלת ל -1,000 (אלף) דולר אמריקאי ומוטלת עליו אם יש אשמה מוכחת במעשיו.

10. נוהל להשתתפות המשתמש באחריות לארגון

10.1. במקרה של הפרת המשתמש את התחייבויותיו כלפי הארגון הקבועה בהסכם זה, וכן דרישות החקיקה, המשתמש מתחייב מיד, במלואו ועל חשבונו, לבטל הפרות אלה, כמו גם לפצות את הארגון על ההפסדים, ההפסדים כספיים, נזק למוניטין ואחרים שנגרמו כתוצאה מהפרות שבוצעו על ידי המשתמש;

10.2. סכום ההפסדים, ההפסדים הכספיים, נזק למוניטין ואובדן אחר של הארגון הכפוף להחזר המשתמש נקבע על ידי הארגון על בסיס נתונים אובייקטיביים, המאושרים על ידי מסמכים רלוונטיים (כולל, אך לא רק: החלטות על הטלת קנס, הוראות תשלום, דוחות או קנס של שמאי עצמאי, משפט וכו');

10.3. המשתמש מתחייב להשיב לארגון את מלואו הפסדים, הפסדים כספיים, נזק למוניטין ואובדן אחר לא יאוחר משלושים יום ממועד קבלתו מהארגון של הבקשה המתאימה בכתב לפיצוי בצירוף מסמכים המאשרים את עובדת וגובה ההפסדים שנגרם לארגון. במקרה של אי ציות של המשתמש ואי מילוי ההתחייבות שצוינה בתוך התקופה שנקבעה, סכום הפיצוי שצוין בבקשה בכתב כפוף לקנס של 0.1% ליום מהסכום שלא שולם על ידי המשתמש;

10.4. תשלום המשתמש את הפיצויים לארגון המפורטים בסעיף 10.3 להסכם זה אינו משחרר את המשתמש מההתחייבות לבטל באופן מידי על חשבונו את ההפרות ונסיבות אחרות שגרמו לארגון להפסד, הפסדים כספיים, נזק למוניטין ואובדן אחר.

11. הוראות אחרות

11.1. הסכם זה הנו הסכם בין המשתמש לארגון בנוגע לנוהל השימוש בשירותים ומחליף את כל ההסכמים הקודמים בין המשתמש לארגון.

11.2. הסכם זה מנוהל על ידי החוק ויפורש בהתאם לחוק הבינלאומי. נושאים שאינם מוסדרים על ידי הסכם זה כפופים לפתרון בהתאם לחוק הבינלאומי. כל המחלוקות האפשריות הנובעות מהקשר הנקבע על ידי הסכם זה יפתרו בתביעה.

11.3. ההסדר שנקבע, על פי נורמות המשפט הבינלאומי. לאורך הנוסח של הסכם זה, אלא אם צוין אחרת במפורש, משמעות המונח "חקיקה" היא גם חקיקה בינלאומית וגם החקיקה במקום מגוריו של המשתמש.

11.4. עבור השירותים הניתנים במסגרת הסכם זה ללא תשלום, שכלולים בכללים להגנת הצרכן המפורטים בחוק אינם חלים על מערכת היחסים בין המשתמש לארגון.

11.5. בהסכם זה אין דבר המעיד על כך שנוצרה בין המשתמש לארגון יחסי סוכנות, יחסי שותפות, יחסי פעילות משותפת, יחסי עבודה אישיים או כל יחסים אחרים שלא נקבעו במפורש בהסכם.

11.6. אם מסיבה זו או אחרת, אחת או יותר מהוראות הסכם זה נמצאות כלא תקפות או בלתי ניתנות לאכיפה, הדבר לא ישפיע על תקפותן או תחולתן של יתר הוראות ההסכם.

11.7. אי נקיטת פעולה מצד הארגון במקרה של הפרה על ידי המשתמש או המשתמשים האחרים את הוראות ההסכמים אינו שולל מהארגון את הזכות לנקוט בפעולות מתאימות להגנה על האינטרסים שלו בהמשך, וגם אין פירושו כי הארגון מוותר על זכויותיו במקרה שיבוצעו עבירות דומות בעתיד.

11.8. הסכם זה נערך בעברית, רוסית ואנגלית. במקרה של אי התאמה בין הגרסה בשפה הרוסית להסכם לבין גרסת ההסכם בשפה אחרת, יחולו הוראות הגרסה בשפה הרוסית של הסכם זה.

תאריך הפרסום: 01.09.2022