1. ראשי
  2. עזרה
  3. מסמכים וכללים
  4. הצהרת מדיניות פרטיות
עזרה
מסמכים וכללים

הצהרת מדיניות פרטיות

הצהרה זו על מדיניות הפרטיות של מידע אישי (להלן ההצהרה) חלה על כל המידע ש- Autoboom.co.il (להלן החברה) ו / או שלוחותיה, כולל כל האנשים השייכים לאותה קבוצה עם Autoboom.co.il (להלן - קבוצת האנשים בחברה), או השותפים הרשמיים שלה (להלן - השותפים של החברה), יכולים לקבל מידע על המשתמש תוך שימוש באחד מהאתרים, השירותים, התוכנות והמוצרים של החברה (להלן - השירותים). הסכמת המשתמש למסירת מידע אישי שנמסר על ידו בהתאם לתקנה זו במסגרת יחסים עם אחד מהאנשים השייכים לקבוצת האנשים של החברה או עם שותפי החברה חלה על כל האנשים השייכים לקבוצת האנשים של החברה ושותפי החברה.

השימוש בשירותי החברה פירושו הסכמתו ללא תנאי של המשתמש לתקנה זו והתנאים לעיבוד המידע האישי המפורט בו; במקרה של אי הסכמה עם תנאים אלה, על המשתמש להימנע משימוש בשירותי החברה. אם יבוצעו שינויים ותוספות כלשהן בתקנה זו, שאיתם המשתמש אינו מסכים, הוא מחויב להפסיק להשתמש בשירותי החברה.

1. הוראות כלליות

1.1. החברה, שנוצרה ופועלת בהתאם לחוק הבינלאומי, שהוא מנהל האתרים הבאים: https://autoboom.co.il, מצייתת למדיניות של מניעת שימוש בלתי מורשה בנתונים אישיים שהתקבלו מכל אחד מהמבקרים (המשתמשים) באתרי האינטרנט לעיל (להלן - "אתר", "אתרים").

1.2. תקנה זו קובעת את הנוהל לטיפול בנתונים אישיים של המשתמשים באתרים.

1.3. הטיפול בנתונים אישיים נועד להבטיח את קיום הזכויות והאינטרסים החוקיים של המשתמשים, להבטיח את ההגנה על זכויותיהם וחירויותיהם בעת עיבוד נתונים אישיים, כולל הגנה על הזכויות הפרט, סודות אישיים ומשפחתיים בהקשר של קבלת מידע, איסוף, ניתוח, אחסון, אם יש צורך, העברת מידע (העברת מידע בלתי חוקי) למקומות מסוימים למטרות מתן שירותים אישיים או פרטים אישיים.

2. נתונים אישיים

2.1. במסגרת תקנה זו, "מידע אישי (מידע) של המשתמש" פירושו:

2.1.1. מידע אישי שהמשתמש מספק על עצמו בעת ההרשמה (יצירת חשבון) או בתהליך השימוש באתר (אתרי שותפים), כולל הנתונים האישיים של המשתמש (שם משפחה, שם פרטי של המשתמש; כתובת הדוא"ל של המשתמש; מספר הטלפון של המשתמש; מידע דומה אחר המדווח על עצמו על ידי המשתמש שעל בסיסו אפשרי זיהוי נושא המידע האישי). המידע הנדרש למתן (מתן שירותים) מסומן בדרך מיוחדת. מידע אחר ניתן על ידי המשתמש לפי שיקול דעתו.

2.1.2. נתונים המועברים אוטומטית לשירותי החברה במהלך השימוש בהם באמצעות התוכנה המותקנת במכשיר המשתמש, כולל כתובת ה- IP, מידע מעוגיות, מידע על דפדפן המשתמש (או תוכנית אחרת).

2.2.המידע האישי של המשתמש מסווג כחסוי (המהווה סוד של האתרים המוגנים על ידי החוק). נוהל שמירת הסודיות נתונים מוסר:

  • במקרה של אי-פרסונליזציה שלהם;
  • לאחר 50 שנה של תקופת האחסון שלהם;
  • במקרים אחרים הקבועים בחוק.

2.3. הצהרה זו חלה אך ורק על שירותי החברה. החברה אינה שולטת ואינה אחראית לאתרי האינטרנט (השירותים) של צד שלישי אליהם המשתמש יכול להגיע תוך לחיצה על הקישורים הזמינים באתר החברה, כולל בתוצאות החיפוש. באתרים (שירותים) אלה רשאים לאסוף או לבקש מידע אישי אחר מהמשתמש, כמו כן ניתן לבצע פעולות אחרות.

2.4. באופן כללי, החברה אינה מאמתת את נכונות המידע האישי המסופק על ידי המשתמשים ואינה מתקפת את אמינותם החוקית. עם זאת, החברה מניחה שהמשתמש מספק מידע אישי אמין ומספיק בנושאים המוצעים בטופס ההרשמה, ושומר על מידע זה מעודכן. בעת מסירת נתונים אישיים לא מדויקים, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את חשבון המשתמש מבלי למסור סיבה כלשהי.

2.5. המשתמש ונותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו לצורך אובייקטיבי המתעורר במהלך הפעלת האתרים (שירותים) ישנם מקרים שהחברה מאפשרת שימוש במידע אישי מוגבל ומוגדר עבור צד שלישי - שותפי החברה. גישה זו ניתנת אך ורק לצורך שיפור יעילות אתרי החברה ומתן שירותים יעילים יותר שהוזמנו על ידי המשתמש.

3. מטרות איסוף ועיבוד מידע אישי של משתמשים

3.1 החברה אוספת ומאחסנת רק את אותם נתונים אישיים הנחוצים למתן שירותים (ביצוע הסכמים וחוזים עם המשתמש).

3.2. החברה יכולה להשתמש במידע האישי של המשתמש למטרות הבאות:

3.2.1. זיהוי הצד על פי הסכמים וחוזים עם החברה;

3.2.2. מתן שירות מותאמים אישית למשתמש;

3.2.3. תקשורת עם המשתמש, לרבות שליחת התראות, בקשות ומידע בנוגע לשימוש בשירותים, מתן שירותים, כמו גם עיבוד בקשות ויישומים מהמשתמש;

3.2.4. שיפור איכות השירותים, קלות שימוש, פיתוח וחידוש השירותים;

3.2.5. מיקוד חומרים פרסומיים;

3.2.6. ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואחרים על בסיס נתונים אנונימיים.

4. עיבוד נתונים אישיים

4.1. מקור המידע על כל הנתונים האישיים של המשתמש הוא המשתמש עצמו. החברה אינה מקבלת ואינה מעבדת נתונים אישיים ממקורות אחרים, למעט הנתונים האישיים של המשתמש שקיבלה החברה כאשר היא מבצעת פעולות רישום באתר באמצעות הרשאה דרך השירותים והאתרים של מפעילי צד ג'.

4.2. ביחס למידע האישי של המשתמש, סודיותו נשמרת, למעט במקרים של מתן מרצון ,על ידי המשתמש, מידע על עצמו לגישה כללית למספר בלתי מוגבל של אנשים. בעת שימוש בשירותים מסוימים, המשתמש מסכים שחלק מסוים ממידע אישי שלו הופך להיות זמין לציבור (פרסום הודעה אישית) או כפוף להעברה לשותפי החברה.

4.3. המשתמש מתחייב לספק לאתרים רק מידע אמין אודות עצמו.

4.4. בעת קביעת נפח ותוכן הנתונים האישיים המעובדים, החברה מונחית על ידי החקיקה הבינלאומית "בנושא נתונים אישיים".

4.5. החברה יכולה להשתמש במידע האישי של המשתמש למטרות הבאות:

4.5.1. זיהוי הצד על פי הסכמים וחוזים עם החברה;

4.5.2. מתן שירותי חברה המותאמים אישית למשתמשים;

4.5.3. תקשורת עם המשתמש, כולל שליחת התראות, בקשות ומידע בנוגע לשימוש בשירותי החברה, מתן שירותים, כמו גם עיבוד בקשות ויישומים מהמשתמש;

4.5.4. שיפור איכות שירותי החברה, קלות שימוש, פיתוח שירותים ושירותים חדשים של החברה;

4.5.5. מיקוד חומרים פרסומיים;

4.5.6. ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואחרים על בסיס נתונים אנונימיים;

4.5.7. העברה לשותפי החברה לפיתוח אסטרטגיות לשיפור איכות השירותים הניתנים ולפיתוח שירותים חדשים לשותפי החברה ושירותיה.

5. העברת נתונים אישיים

5.1 לחברה הזכות להעביר את המידע האישי של המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים:

5.1.1. המשתמש הביע את הסכמתו לפעולות מסוג זה;

5.1.2. ההעברה הכרחית כחלק משימוש המשתמש בשירות מסוים או כדי לספק שירות למשתמש;

5.1.3. ההעברה מתבקשת על פי החוק החל במסגרת הנוהל שנקבע בחוק;

5.1.4. העברה כזו מתבצעת כחלק ממכירה או העברה אחרת של החברה (כולו או חלקו), ואילו כל חובות לעמוד בתנאי תקנה זו ביחס למידע האישי שהתקבל מהמשתמש על ידי החברה מועברות לרוכש;

5.1.5. על מנת להבטיח אפשרות להגן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי במקרים בהם המשתמש מפר את תנאי תקנה זו או את תנאי הסכם המשתמש של החברה.

5.2. על פי המידע האישי של המשתמשים, החברה מבצעת את כל הפעולות החוקיות הנחוצות הקשורות אך ורק להשגת המטרה לספק את השירותים שהוזמן על ידי המשתמש, כולל מיקום מודעות וקידום נוסף שלהן בקרב מספר בלתי מוגבל של אנשים, כמו גם שירותים אחרים באתרים.

5.3. בעת העברת הנתונים האישיים של המשתמש, על החברה לעמוד בדרישות הבאות:

5.3.1. לא למסור את המידע האישי של המשתמש לצד שלישי ללא הסכמת המשתמש אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

5.3.2. לא למסור את המידע האישי של המשתמש למטרות מסחריות ללא הסכמתו. עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש לצורך קידום מוצרים ושירותים בשוק על ידי יצירת קשר ישיר עם צרכן פוטנציאלי באמצעות אמצעי תקשורת מותר רק בהסכמת המשתמש מראש.

5.3.3. להזהיר את האנשים שקיבלו את הנתונים האישיים של המשתמש כי ניתן להשתמש בנתונים אלה רק למטרות ספציפיות שהוגדרו מראש, ולדרוש מאנשים אלה לאשר כי הכלל מתקיים.

5.3.4. אנשים שקיבלו את הנתונים האישיים של המשתמש נדרשים לעמוד בשמירת הסודיות (סודיות).

5.3.5. העברת נתונים אישיים של משתמשים בגבולות ובהתאם לתקנה זו.

5.3.6. הנתונים האישיים של המשתמשים מעובדים ומאוחסנים בשרת בצורה מוצפנת בגישה מוגבלת.

5.4. הנתונים האישיים של המשתמשים שהתקבלו יעברו עיבוד נוסף וישלחו לאחסון בצורה אלקטרונית (דרך רשת מחשבים מקומית ואינטרנט).

6. גישה לנתונים אישיים

6.1. החברה מתחייבת להבטיח מניעה של גישה בלתי מורשית ולא הולמת למידע האישי של המשתמשים באתר החברה. במקביל, גישה מוסמכת וממוקדת למידע האישי של משתמשי האתר תיחשב לגישה אליהם על ידי כל בעלי עניין, מיושמת במסגרת המטרות והנושאים של אתרי החברה.

יחד עם זאת, החברה אינה אחראית לשימוש לרעה אפשרי בנתונים האישיים של המשתמשים שהתרחשו כתוצאה מ:

  • תקלות טכניות בתוכנה ובחומרה וברשתות שאינן בשליטת החברה;
  • בקשר לשימוש מכוון או לא מכוון באתרי החברה שלא למטרתם המיועדת על ידי צד שלישי
  • העברת סיסמאות גישה, מידע אחר מהאתרים על ידי המשתמשים עצמם לאנשים אחרים שאין להם גישה למידע זה
  • החברה מתחייבת למשתמשים שלא למסור את הנתונים האישיים שלהם לצד שלישי המצהירים מראש על אפשרות של שימוש לרעה.

6.2 החברה נוקטת באמצעים ארגוניים וטכניים נחוצים ומספיקים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית או מקרית, הרס, שינוי, חסימת, העתקה, הפצה וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות של צד שלישי.

7. הודעות מידע

7.1. בהרשמה באתר החברה, המשתמש מסכים לקבל עלוני מידע בדואר אלקטרוני, שבועי או תקופתי.

7.2. המשתמש יכול ליצור מנוי על פי הפרמטרים שלו ולבטל את המנוי ב"חשבונו האישי ". ביטול הרשמה לניוזלטר השבועי ניתן לבצע על ידי הקישור בתחתית המייל שהמשתמש מקבל, או על ידי יצירת קשר עם שירות התמיכה.

7.3. החברה אינה מעבירה את המידע האישי של המשתמש לצד שלישי ללא הסכמתו, אלא אם כן נקבע אחרת על פי החוק הבינלאומי.

8. שינויים בהצהרת מדיניות הפרטיות. חקיקה הניתנת להחלה

8.1. לחברה הזכות לבצע שינויים בתקנה זו ללא הודעה מיוחדת למשתמשים. בעת ביצוע שינויים במהדורה הנוכחית, צוין תאריך העדכון האחרון. הגרסה החדשה של התקנה נכנסת לתוקף מרגע פרסומה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הגרסה החדשה של התקנה. הגרסה הנוכחית של התקנה נמצאת תמיד בעמוד https://autoboom.co.il/help/documents/statement-on-the-privacy-policy

8.2. תקנה זו והקשר בין המשתמש לחברה הנובעים בקשר ליישום התקנה כפופים לחוק הבינלאומי.

9. משוב. שאלות והצעות

9.1. יש לדווח לשירות התמיכה למשתמשים בחברה על כל ההצעות או השאלות הנוגעות לתקנה זו.

תאריך הפרסום: 01.09.2020.